Yayın İlkeleri

YAZIM KURALLARINA İLİŞKİN ESASLAR

1. Yazım dili Türkçedir. Ancak İngilizce yazılmış çalışmalar da yayınlanabilir.

Dergiye gönderilen yazıların redaksiyonunu Yazı Kurulu yapar. Yazım ve noktalamasında ve kısaltmalarda TDK İmlâ Kılavuzunun en son baskısı esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır. İmlâ Kılavuzu ve Türkçe sözlüğe, https://www.tdk.gov.tr adresinden de ulaşmak mümkündür.

2. Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, özet ve kaynakça dâhil yaklaşık 25 sayfadan fazla olmamalıdır.

3. Yazılar, makalenin başlangıç kısmına yazılmış, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış makale başlıklarını da içeren 250 kelimeyi aşmayan özet, Türkçe ve İngilizce beş anahtar kelimeyle beraber gönderilmelidir.

4. Yazar adı, ortaya, italik koyu, 11 punto olarak yazılmalı; unvanı, görev yeri ve elektronik posta adresi dipnotta (*) işareti ile 8 punto yazılarak belirtilmelidir. Diğer açıklamalar için yapılan dipnotlar metin içinde ve sayfa altında numaralandırılarak verilmelidir.

5. Yazı karakteri Times New Roman, 10 punto, satırlar tek aralıklı, dipnotlar 8 punto ve tek aralıklı yazılmalıdır.

A. Sayfa Düzenine İlişkin Esaslar

1 Paragraf yazısı, ilk satır 1. 25, paragraflar arası önceki 3 nk, sonra 3 nk, iki yana dayalı, satır aralığı tek olmalıdır.

2. Sayfa düzeni normal, sayfa yapısı üstten 5 cm, alttan 5.5 cm, sol 4.5 cm, sağ 4.5 cm, cilt payı 0, üst bilgi 1.25 cm. alt bilgi 4,5 cm olmalıdır.

3. Alt başlıklar kendisinden önce gelen başlıkla aynı hizada olmalıdır.

4. Sayfa numaraları altta sağda verilmelidir.

5. İlk sayfadan sonra, çift numaralı sayfalara yazar adı, tek numaralı sayfalara makale adı 9 punto karakterinde üst bilgi olarak eklenmelidir.

B. Referans ve Göndermelere İlişkin Esaslar

1. Göndermeler (referanslar), Gazi Akademik Bakış Dergisi’nde dipnotlar sayfa altında numaralandırılarak verilecektir. Atıflar, metin içinde (Örn. Karpat, 2001: 101.) şeklinde gösterilmeyecektir.

2. Atıfta bulunulan kaynağın tam kimliği verilecektir, atıfta bulunulmamış eserler kaynakçada gösterilemez.

3. Dipnotlarda yayın adları (Kitaplarda kitap adı, makalelerde dergi adı) italik yazılacak, atıflarda alıntı yapılan sayfa numarası mutlaka belirtilecektir.

4. Aynı kaynağa yapılan atıflarda kitaplar için, a.g.e., makaleler için a.g.m., tezler için a.g.t., aynı sayfa için Aynı yer kısaltmaları kullanılmalıdır.

Aşağıda Dipnotların yazım teknikleri gösterilmiştir.

a. Kitaplar için

aa. Tek yazarlı eserler için:

Yazar adı ve soyadı, eser adı (varsa cilt numarası), (varsa çeviren), yayınevi, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

Kemal H. Karpat, Ortadoğu’da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk (çev. Recep Boztemur), İmge Kitabevi, Ankara 2001, s.101.

Cemal Kafadar, Between Two Worlds. The Construction of the Ottoman State, University of California Press, Berkeley 1995, s. 93.

ab. İki yazarlı eserler için:

Birinci yazarın adı ve soyadı ve ikinci yazarın adı ve soyadı, eser adı (varsa cilt numarası), (varsa çeviren), yayınevi, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

Robert Anhegger - Halil İnalcık, Kânûnnâme-i Sultânî Ber Mûceb-i ‘Örf-i ‘Osmânî, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1956, s.49.

Kurt B. Mayer – Walter Buckley, Class and Society, Random House, New York 1969, s .123.

ac. İkiden fazla yazarlı eserler için:

Yazarın adı ve soyadı vd., eser adı (varsa cilt numarası), (varsa çeviren), yayınevi, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

Durmuş Yalçın vd., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2002, s.291.

Ad. Arşiv belgeleri için:

Arşiv adı, Fon adı ve kodu, Dosya numarası yada klasör numarası, Gömlek numarası, varsa belge numarası yada fihrist numarası.

BOA,Y.A.HUS, D:512, G:72, Belge no(lef):3.

ATASE, BHK, K:685, A:6-8288, D:5, Fil.

b. Makaleler için

Yazar adı ve soyadı, “makale adı” (varsa çeviren), yayımlandığı süreli yayının adı, cilt no (Romen)/sayı, yayımlandığı tarih, sayfa numarası.

Suat İlhan, “Türk Çağdaşlaşması”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VII/19, Kasım 1990, s.7.

Martha B. Olcott, “The Basmachi or Freemen’s Revolt in Turkestan 1918-24”, Soviet Studies, XXXIII/3, Temmuz 1981, s .353.

c. Tezler için

Yazar adı ve soyadı, tezin adı, tezin yapıldığı kurum ve enstitü, yapıldığı yer ve tarih, sayfa numarası, (yayınlanıp yayınlanmadığı ve tezin akademik derecesi).

Atilla Sandıklı, “Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Işığında Avrupa Birliği’ne Giriş Süreci”, İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İstanbul 2007, s.134 (Yayımlanmamış Doktora Tezi).

Dipnot yazımında uyulacak kurallar ekte kutucuk içinde, “Dipnot Yazım Kuralları” başlığı altında, detaylı bir şekilde verilmekte olup; yazarların bu düzene uymaları gerekmektedir.

C. Kaynakça Yazımında Uyulacak Esaslar

1. Kaynakçada yazar soyadı büyük ve başta; adı ise küçük harflerle yazılacak.

2. Kaynaklar alfabetik sıra ile verilecek.

3. Makalelerde sayfa numaraları tam olarak belirtilecektir.

Aşağıda örnek bir kaynakça gösterilmiştir:

ANHEGGER Robert - Halil İnalcık, Kânûnnâme-i Sultânî Ber Mûceb-i ‘Örf-i ‘Osmânî, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1956.

İLHAN Suat, “Türk Çağdaşlaşması”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VII/19, Kasım 1990, s.7-19.

KAFADAR Cemal, Between Two Worlds. The Construction of the Ottoman State, University of California Press, Berkeley 1995.

KARPAT Kemal H., Ortadoğu’da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk (çev. Recep Boztemur), İmge Kitabevi, Ankara 2001.

MAYER Kurt B. – Walter Buckley, Class and Society, Random House, New York 1969.

OLCOTT Martha B., “The Basmachi or Freemen’s Revolt in Turkestan 1918-24”, Soviet Studies, XXXIII/3, July 1981, pp.352-369.

SANDIKLI Atilla, “Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Işığında Avrupa Birliği’ne Giriş Süreci”, İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İstanbul 2007 (Yayımlanmamış Doktora Tezi).

YALÇIN Durmuş vd., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2002.

D. Belge, Tablo, Şekil ve Grafiklerin Kullanımında Uyulacak

Esaslar

1. Ekler (belgeler), yazının sonunda verilecek ve altında belgenin içeriği hakkında kısa bir bilgi ile bilimsel kaynak gösterme ölçütlerine uygun bir şekilde kaynak yer alacaktır.

2. Diğer ekler (Tablo, Şekil ve Grafik) normal yazı dışındaki göstergelerin çok olması durumunda Tablo, Şekil ve grafik için başlıklar; Ek Tablo: 1, Ek Grafik: 3 ve Ek Şekil: 7 gibi yazılmalı, ekler, KAYNAKÇA’dan sonra verilmelidir.

Bu eklere metin içerisinde yapılan atıfların mutlaka Ek Tablo:1, Ek Grafik: 3 veya Ek Şekil: 7 şeklinde yapılmalıdır. Tablo, şekil, grafik ve resim için şayet alıntı yapılmışsa, mutlaka kaynak belirtilmelidir.

DEĞERLENDİRME

1. Dergi Yayın Kurulu, biçim ve alanlar açısından uygun bulduğu yazıları konunun uzmanı hakemlere (iki hakeme) gönderir, değerlendirmelerin ikisi de olumlu ise yayına kabul edilir. Biri olumlu, diğeri olumsuz ise makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Yayınlanması için düzeltilmesine karar verilen yazıların, yazarları tarafından en geç (posta süresi dâhil) 20 gün içerisinde teslim edilmesi gereklidir. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü durumlarda, değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir.

2. Gönderilen yazılar iki alan uzmanının “yayımlanabilir” onayından sonra, Yayın Kurulu’nun son kararı ile yayımlanır. Yazarlar hakem ve Yayın Kurulu’nun eleştiri, değerlendirme ve düzeltmelerini dikkate almak zorundadırlar.

Katılmadığı hususlar olması durumunda, yazar bunları gerekçeleri ile ayrı bir sayfada bildirme hakkına sahiptir.

3. Hakem oluru alan makaleler, Yayın Kurulu tarafından derginin konu içeriği esas olmak üzere, hakem raporlarının tamamlanma tarihlerine göre sıraya konarak yayınlanır.

4. Dergiye gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez.

5. Gazi Akademik Bakış Dergisi’nde yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazarlarının şahsi görüşleri olup; GABD’ın resmi görüşü niteliğini taşımaz.

 

DİPNOT YAZIMINDA KULLANILACAK KAYNAKLARIN YAZIMI İLE

İLGİLİ ESASLAR

A. KİTAP

- Kitap, Tek Yazar:

Hale Şıvgın, Trablus-garp Savaşı ve 1911-1912 Türk İtalyan İlişkileri, Atatürk Araştırma Merkezi yayını, 2. Baskı, Ankara 2006, s.100.

- Kitap, İki Yazar:

Bonyar Waylet-Ernest Jackh, İmparatorluk Stratejileri ve Ortadoğu (çev.Vedat Atilla), Chiviyazıları Yayıevi, 2. Baskı, İstanbul 2004, s. 100.

- Kitap, Üç Yazardan Fazla:

Marian Kent vd., Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu ve Büyük Güçler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 1999, s. 100-102.

- Çeviri Kitaplar:

Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu (çev.Metin Kıratlı) TTK yayını, 3. Baskı, Ankara 1991, s. 157.

- Yazar veya Editör Adı Bulunmayan Kitap ve Makaleler:

Tarihi Yaratan 1000 Büyük Adam, Milliyet yayını, İstanbul 1985, s.50.

- Birden Fazla Ciltten Oluşan Yayınlar

Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi (çev. Halil Berktay), C.1, Eren yayını, İstanbul 2000, s. 100.

B. MAKALE

- Derleme Kitaplarda Makale

Maria Todorova, “Balkanlardaki Osmanlı Mirası”, L.Carl Brown, der., İmparatorluk Mirası: Balkanlar’da ve Ortadoğu’da Osmanlı Damgası (çev.Gül Çağalı Güven), İletişim Yayınları, İstanbul 2003, s.85.

- Dergilerde Yazarı Belli Olan Makale

Hale Şıvgın, “Arnavutlarda Milli Bilincin Gelişme Sürecinde Yaşanan Siyasi Olaylar, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı:147, Aralık 2003, s. 132-136.(varsa cilt numarası da yazılır.)

- Dergilerde Yazarı Belli Olmayan Makale

“Balkanlarda Türk Varlığı”, Toplumsal Tarih, X/7, Mayıs 1990, Ankara s. 8.

- Günlük Gazetelerden Alınmış Makaleler

Bilgin Çelik, “Balkanlarda Arnavut Sorunu”, Cumhuriyet Strateji, 24 Ocak 2005, s.16-18.

- İnternet Dergisinde Makale

Hüseyin Ukuşlu, “Gebze’ de Kentleşme Süreci ve Sorunları”, Sosyal Bilimler Araştırmaları E-Dergisi, III/5, Sayı:5, Dönem:2006, 10 Temmuz 2007, https://www.sbe.gazi.edu.tr/edergi/sosdergi.htm, s. 100-101.

C. RAPOR

- Yazarı Belli Olan Rapor

Fatma Gök, Öğretmen Profili Araştırma Raporu, Eğitim Bilim ve Kültür Emekçileri Sendikası Yayınları, Ankara 1999, s.25.

- Yazarı Belli Olmayan Rapor

Arnavutluk Ülke Raporu, TİKA Yayını, Ankara 1995.

- Bir Kurum, Firma Ya Da Enstitünün Yazarı Olduğu Rapor

Dış Politika Enstitüsü, Uluslararası İlişkilerle İlgili Anayasaya Konabilecek Hükümler, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1990, s. 33.

D. ANSİKLOPEDİ MADDESİ

“Arnavutluk”, Türk Ansiklopedisi, C.3, İstanbul 1971, s.360-379.

E. TEZLER

Yayınlanmamış Tezlerin başlıkları için italic kullanılmayacaktır.

Dritan Egro, “Osmanlı Devletinin XIV-XVI Yüzyıllarındaki İslamiyet’in Arnavut Topraklarına Yayılması”, Bilkent Ü. SBE., Ankara 2003 (Yayımlanmamış Doktora Tezi), s. 52.

F. İNTERNET

- Kamu Kurumlarının İnternet Sayfaları

T.C. Dışişleri Bakanlığı Resmi İnternet Sayfası, “Türkiye Ukrayna Anlaşması”, https://www.mfa.gov.tr/turkce/grouph/ikili/11.htm.

- İnternet Dergisinde Makale

Hüseyin Ukuşlu, “Gebze’ de Kentleşme Süreci ve Sorunları”, Sosyal Bilimler Araştırmaları E-Dergisi, III/5, Sayı:5, Dönem:2006, 10 Temmuz 2007, https://www.sbe.gazi.edu.tr/edergi/sosdergi.htm., s. 100-101.

- E-Posta Yoluyla Tartışma Gruplarına, Forumlara vb. Gönderilen

Mesajlar

Abdulvahap Kara, “Kazak Mitolojisinin Dildeki Yansımalaları”, (Mesaj: 25), 10 Temmuz 2007, https://groups.google.com/group/turk-tarihciler/browse_ thread/thread/f8cef971cca8fd7b.

G. KONFERANSLARDA SUNULAN TEBLİĞLER

Dritan Egro, “Arnavutluk’ta Osmanlı Çalışmaları”, XIII.Türk Tarih Kongresi, Bildiriler, 4-8 Ekim 1999, C.I, TTK yayını, Ankara 2002, s. 14.

H. BROŞÜR

Alev Keskin, 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi Harp Tarihi Broşürü, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara 2000, s.7.

I. RESMÎ YAYINLAR

İsmet Binark, Balkan Ülkelerinin Tarihi Kaynakları Bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinin Önemi, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Yayını, Ankara 1996, s. 25.

İ. HARİTALAR VE ŞEMALAR

Şanlıurfa Turizm Haritası, Harita, Şanlıurfa Valiliği Yayını, 1983.

J. BÜLTEN

Afyon Kocatepe Üniversitesi Haber Bülteni, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, Afyon, 2000, s 15.

 

 

Guideline of the Journal of Academic View

1. Language of publication is Turkish. However works written in English may also be published. Reductions to papers submitted to the journal are made by Vice Editors and the Editorial Board. The most recent edition of the spelling guide of Turkish Language Institution is taken into account for language use, punctuation and abbreviations. The texts submitted must be clear and understandable, and be in line with scientific criteria in terms of language and expression. The Spelling Guide and Turkish Dictionary are available at https://www.tdk.gov.tr.

2. The texts submitted to be published must be no longer than 25 pages including also the abstract and references.

3. The texts must be submitted together with the abstract no longer than 250 words in Turkish and English at the beginning of the paper, including also the Turkish and English headings for the paper, and with five key words in Turkish and in English.

4. Name of the author must be placed at the center in bold italics, in 10 type size; his/her title, place of duty and e-mail address must be indicated in the footnote with (*) in 8 type size. footnotes for other explanations must be provided both in the text and down the page in numbers.

5. The type character must be Times New Roman, 10 type size, line spacing single, footnotes in 8 type size and with single line spacing.

 

A. Principles as to Page Layout

1 Indentation must be, for the first line, 1, 25; spacing before must be 3 pt, after must be 3 pt, justified, and line spacing must be 1.

2. Page layout must be normal, page setup must be 5 cm from top, 5,5 cm from bottom, 4,5 cm from left, 4,5 cm from right, gutter 0, header 1.25 cm, footer 4,5 cm.

3. Sub-headings must be within three characters from the preceding heading.

4. Page numbers must be placed bottom right.

5. Following the first page, name of author must be provided on even numbered pages, and name of paper must be provided on odd numbered pages in 9 type size as headers.

B. Principles as to References and Citations

1. Citations (references) shall be given down the pages in numbers in Gazi Journal of Academic View. References shall not be presented in the text (e.g. Karpat, 2001: 101.).

2. Full identity of the resources cited shall be given; any un-cited resource shall not be presented in the references.

3. Name of publications (name of book for books, name of journal for papers) shall be indicated in bold, page numbers cited shall be absolutely specified.

4. With regard to citations to the same resource, “a.g.e” shall be used for books, “a.g.m” for papers, “a.g.t” for theses, the same place for the same page.

Techniques for citation are presented below.

a. For Books

aa. Works with single author:

Name and surname of the author, name of work (volume No if available), (translator if any), publisher, place and date of publication, page number.

Kemal H. Karpat, Ortadoğu’da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk (trans. Recep Boztemur), İmge Publishing, Ankara 2001, p.101.

Cemal Kafadar, Between Two Worlds. The Construction of the Ottoman State, University of California Press, Berkeley 1995, p.93.

ab. For works with two authors:

Name and surname of the first author and name and surname of the second author, name of work (volume No if available), (translator if any), publisher, place and date of publication, page number.

Robert Anhegger - Halil İnalcık, Kânûnnâme-i Sultânî Ber Mûceb-i ‘Örf-i ‘Osmânî, Türk Tarih Kurumu Publishing, Ankara 1956, p.49.

Kurt B. Mayer – Walter Buckley, Class and Society, Random House, New York 1969, p.123.

ac. For works with more than two authors:

Name and surname of the author et. al. name of work (volume No if available), (translator if any), publisher, place and date of publication, page number.

Durmuş Yalçın et. al. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2002, p.291.

b. For Papers

Name and surname of the author, “name of paper” (translator if any), name of periodical in which it is published, volume No (Roman)/number, date of publication, page number.

Suat İlhan, “Türk Çağdaşlaşması”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VII/19, Kasım 1990, p.7.

Martha B. Olcott, “The Basmachi or Freemen’s Revolt in Turkestan 1918-24”, Soviet Studies, XXXIII/3, July 1981, pp.353.

c. For Theses

Name and surname of the author, name of thesis, institution and institute of the thesis, place and date of the thesis, page number, (whether it has been published and academic degree of the thesis).

Atilla Sandıklı, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Işığında Avrupa Birliği'ne Giriş Süreci, İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İstanbul 2007, p.134.

The rules pertaining to footnotes are presented in details in the attached box under the heading of “Rules as to Footnotes”; authors must abide by these rules.

C. Principles to Abide By in Presentation of References

1. Surname of the author shall be at the beginning with capital letters; name with small letters.

2. Resources shall be presented in alphabetical order.

3. Page numbers shall be fully indicated for papers.

An example references is presented below:

ANHEGGER Robert - Halil İnalcık, Kânûnnâme-i Sultânî Ber Mûceb-i ‘Örf-i ‘Osmânî, Türk Tarih Kurumu Publishing, Ankara 1956.

İLHAN Suat, “Türk Çağdaşlaşması”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VII/19, November 1990, p.7-19.

KAFADAR Cemal, Between Two Worlds. The Construction of the Ottoman State, University of California Press, Berkeley 1995.

KARPAT Kemal H., Ortadoğu’da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk (çev. Recep Boztemur), İmge Publishing, Ankara 2001.

MAYER Kurt B. – Walter Buckley, Class and Society, Random House, New York 1969.

OLCOTT Martha B., “The Basmachi or Freemen’s Revolt in Turkestan 1918-24”, Soviet Studies, XXXIII/3, July 1981, pp.352-369.

SANDIKLI Atilla, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Işığında Avrupa Birliği'ne Giriş Süreci, İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İstanbul 2007 (Unpublished doctorate thesis).

YALÇIN Durmuş et. al., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2002.

D. Principles to Abide By in Using of Documents, Tables, Figures and Graphics

1. Attachments (documents), shall be presented at the end of the text and down below shall be a brief information as to the content of the document and proper citation in line with the relevant criteria.

2. Other attachments (Table, Figure and Graphics) shall be presented as Additional Table: 1, Additional Graphic: 3 and Additional Figure: 7 if indicators other than the text are too many in number; attachments shall be presented after the REFERENCES. References to these attachments in the text shall absolutely be made as Additional Table:1, Additional Graphic: 3 or Additional Figure: 7. If citation has been made for table, figure, graphic or picture, resource shall absolutely be indicated.

ASSESSMENT

1. Publication Board of the Journal sends to referees of expertise in the field (three referees) the papers it has found relevant in terms of form and fields; the papers are accepted for publication with the approval of at least two referees out of the three. The papers which have been decided to be reviewed, shall be submitted by the author(s) within no later than 20 days (including the duration of postal service). The revised text may be re-examined by the demanding referees if found necessary.

2. The papers submitted shall be published with the final decision of the Publication Board, following the “can be published” approval of the three experts in the field. Authors shall take into account criticism, assessment and revisions of the referees and the Publication Board. If the author has any points he/she does not agree with, he/she has the right to specify these issues in a separate page with the justifications thereof.

3. The papers, following the approval by the referees, are ordered by the Publication Board, based on dates of completion of referee reports and also based on the scope of the journal.

4. The papers submitted to the journal shall not be given back whether published or not.

5. The views in the papers published in Gazi Journal of Academic View are the personal views of the authors, and are no way the official view of the journal.

 

PRİNCİPLES AS TO SPECİFİCATİON OF RESOURCES İN FOOTNOTES

A. BOOK

- Book, Single Author:

Hale Şıvgın, Trablus-garp Savaşı ve 1911-1912 Türk İtalyan İlişkileri, Atatürk Araştırma Merkezi publishing, 2. Press, Ankara 2006, p.100.

- Book, Two Authors:

Bonyar Waylet-Ernest Jackh, İmparatorluk Stratejileri ve Ortadoğu (trans.Vedat Atilla), Chiviyazıları Publishing 2. Press, İstanbul 2004, p. 100.

- Book, More Than Three Authors:

Marian Kent et. al., Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu ve Büyük Güçler, Tarih Vakfı Yurt Publishing, 2. Press, İstanbul 1999, p. 100-102.

- Translated Books:

Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu (trans. Metin Kıratlı) TTK yayını, 3. Press, Ankara 1991, p. 157.

- Books with More Than One Edition:

Ernest Edmondson Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilali (trans. Nuran Yavuz), Pozitif Publishing, 5.Press, İstanbul 2007, p. 57.

- Books or Papers with Name of Author or Editor Non-Specified:

Tarihi Yaratan 1000 Büyük Adam, Milliyet Publising, İstanbul 1985, p.50.

- Citation to Second Resource

Ziya Kaya, title of the book, Ankara Onur Publishing, 1995, p. 24’den G. Fuller, “Eurasia in the World Politics”, Foreign Affairs, Volume 10, Number 3, June  2000, p. 44.

- Publications with More Than One Volume

Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi (trans. Halil Berktay), V.1, Eren Publishing İstanbul 2000, p. 100.

 

B. PAPER

- Paper in Compilation Books

Maria Todorova, “Balkanlardaki Osmanlı Mirası”, L.Carl Brown, compil., İmparatorluk Mirası: Balkanlar’da ve Ortadoğu’da Osmanlı Damgası (trans. Gül Çağalı Güven), İletişim Publishing, İstanbul 2003, p.85.

- Paper with Author Specified in Journals

Hale Şıvgın, “Arnavutlarda Milli Bilincin Gelişme Sürecinde Yaşanan Siyasi Olaylar, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Number:147, December 2003, p 132-136.

- Paper with Author Non-Specified in Journals

“Balkanlarda Türk Varlığı”, Toplumsal Tarih, X/7, May 1990, Ankara p. 8.

- Papers from Daily Newspapers

Bilgin Çelik, “Balkanlarda Arnavut Sorunu”, Cumhuriyet Strateji, 24 January 2005, p.16-18.

- Paper from Internet Journal

Hüseyin Ukuşlu, Gebze’ de Kentleşme Süreci ve Sorunları, Sosyal Bilimler Araştırmaları E-Dergisi, III/5, number:5, period: 2006, 10 August 2007, https://www.sbe.gazi.edu.tr/edergi/sosdergi.htm, s. 100-101.

C. REPORT

- Report with Author Specified

Fatma Gök, Öğretmen Profili Araştırma Raporu, Eğitim Bilim ve Kültür Emekçileri Sendikası Publishing , Ankara 1999, p.25.

- Report with Author Non-Specified

Arnavutluk Ülke Raporu, TİKA Publishing Ankara 1995

 Report Prepared by an Institution, Firm or Institute

Dış Politika Enstitüsü, Uluslararası İlişkilerle İlgili Anayasaya Konabilecek Hükümler, Siyasal Bilgiler Fakültesi Publishing Ankara 1990, p. 33.

D. ENCYCLOPEDIA ARTICLE

Arnavutluk”, Türk Ansiklopedisi, V.3, İstanbul 1971, pp.360-379

E. THESIS

No italics shall be used for headings of non-published Theses.

Dritan Egro, “Osmanlı Devletinin XIV-XVI Yüzyıllarındaki İslamiyet’in Arnavut Topraklarına Yayılması”, Unpublished Doctorate Thesis, İngilizce, Bilkent Ü. SBE., Ankara 2003.

F. INTERNET

- Web Pages of Public Institutions

T.C. Dışişleri Bakanlığı Resmi İnternet Sayfası, “Türkiye Ukrayna Anlaşması”, https://www.mfa.gov.tr/turkce/grouph/ikili/11.htm.

- Paper from Internet Journal

Hüseyin Ukuşlu, “Gebze’ de Kentleşme Süreci ve Sorunları“, Sosyal Bilimler Araştırmaları E-Dergisi, III/5, Number: 5, Period: 2006, 10 August 2007, https://www.sbe.gazi.edu.tr/edergi/sosdergi.htm., p. 100-101.

- Messages Sent to Discussion Boards, Forums etc by E-Mail

Abdulvahap Kara, “Kazak Mitolojisinin Dildeki Yansımalaları, (Message: 25), 10 July 2007,

 https://groups.google.com/group/turk-tarihciler/browse_thread/thread/f8cef971cca8fd7b.

G. DECLERATIONS TO CONFERENCES

Dritan Egro, “Arnavutluk’ta Osmanlı Çalışmaları”, XIII.Türk Tarih Kongresi, Bildiriler, 4-8 October 1999, C.I, TTK publising, Ankara 2002, p. 14.

H. BROCHURE

Alev Keskin, 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi Harp Tarihi Broşürü, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Publishing, Ankara 2000, p.7.

I. OFFICIAL PUBLICATIONS

İsmet Binark, Balkan Ülkelerinin Tarihi Kaynakları Bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinin Önemi, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Publishing, Ankara 1996

İ. MAPS AND FIGURES

Şanlıurfa Turizm Haritası (English), Harita, Şanlıurfa Valiliği Publishing, 1983.

J. BULLETINS

Afyon Kocatepe Üniversitesi Haber Bülteni, Afyon Kocatepe Üniversitesi Publishing, Afyon 1999, p.8.

background image