Yönerge

https://www.mevzuat.gov.tr/

KURULUŞ:

Madde1- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 7. maddesi d (2) bendi uyarınca Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi” adı ile bir merkez kurulmuştur.

AMAÇ ve GÖREVLERİ:

Madde 2- Merkezin amacı Türk gençliğini, milli, insani, manevi ve kültür değerlerinin bilincinde Yüce Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin birer ferdi olarak devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen Türk Devletinin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bir bütün olduğuna inanan ve bundan haklı gurur duyan Atatürk İlkelerini yürekten anlayarak içtenlikle benimsenen bu inançlardan aldığı güçle memleketine daha yararlı olmaya çalışan kimseler olarak yetiştirmek üzere Türk İnkılabı Tarihi, Atatürk İlkeleri bunların anlam ve hedefleri Türk Milletinin geçmişte insanlığa yaptığı hizmetler konularında faaliyetlerde bulunmaktır. Bu maksatla;

 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili araştırma ve geliştirmenin yapılmasını sağlamak
 2. Atatürk ve Türk İnkılabı tarihi ile ilgili bir ihtisas kitaplığı ve arşiv oluşturmak
 3. Yukarıda amaç kısmında belirtilen konularda konferanslar, seminerler, her türlü ilmi toplantılar düzenlemek
 4. Öğretimde kullanılmak üzere uygulama alanlarında geliştirilen bilgi ve edinilen tecrübeleri toplamak ve ders aracı şekline sokmak
 5. Kitap ve makale türünde yayınlarda bulunmak
 6. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini okutan her düzeydeki öğretim elemanlarına yardımcı olmak, aralarındaki fikir alışverişinde ve ilmi dayanışmayı sağlamak

ORGANLAR:

Madde 3- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Organları şunlardır:

 1. Başkan
 2. Genel Kurul
 3. Yönetim Kurulu

Başkan:

Madde 4-Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı, Rektör veya rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilen bir öğretim üyesidir. Süresi biten Başkan yeniden seçilebilir. Başkan kendisine Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri konusunda ders veren tarihçi öğretim elemanları arasından 3 yıl için bir yardımcı seçebilir. Başkanın görevi sona erince yardımcının görevi de kendiliğinden sona erer. Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı yürütme amiridir. Başkan Yönetim kuruluna Başkanlık eder. Çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Başkan geçici olarak görevden ayrıldığında yardımcı ona vekalet eder. Yardımcısı yoksa ya da mazeretli ise Yönetim Kurulu Üyelerinden birini vekil bırakır. Göreve vekâlet 6 aydan fazla sürerse yeni bir Başkan atanır.

Genel Kurul:

Madde 5- Gazi Üniversitesinde görev yapan tarihçi öğretim elemanları ile Atatürk İlkeleri ve İnkılâp tarihi derslerini okutan tüm öğretim elemanlarından meydana gelir. Başkan Yardımcısı Kurulun tabii üyesidir.

 1. Genel Kurula Rektör veya Merkez başkanı Başkanlık eder.
 2. Genel Kurul Başkanının çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır. Bir yıl sonraki işler hakkında bilgi alır. Yıllık çalışma planını görüşerek karara bağlar. Bu plan Üniversite Senatosunun tasvibinden sonra kesinlik kazanır.
 3. Genel Kurul Yönetim Kuruluna 3 Üye seçer.

Yönetim Kurulu:

 Madde 6. Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısı ile Başkan tarafından gösterilecek 6 aday arasından Genel Kurul tarafından 3 yıl için seçilecek 3 Öğretim Üyesinden oluşur.

Yönetim Kurulu Uygulama ve Araştırma Merkezinin karar organıdır. Başkan tarafından sunulan işleri görüşür, karara bağlar ve diğer çalışmalarda başkana yardımcı olur.

Kadrolar:

 Madde 7- Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı usulüne göre Rektörlükçe görevlendirilecek elemanlarca karşılanır. Eleman yetersiz olduğu takdirde  sözleşmeli personel ve 2547 Sayılı kanunun 13. maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

Madde 8- Bu yönerge hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür

Senatonun 15 Ekim 1987 tarih ve (4) sayılı toplantısında 1987/48 numaralı kararla kabul edilmiştir.

 

background image