Issue 11

 

Gazi Akademik Bakış Dergisi 

Cilt 6, Sayı 11, Kış 2012

 

Journal of Gazi Academic View 

Volume 6, Issue 11, Winter 2012 

 

ISSN: 1307-9778 

E-ISSN: 1309-5137

 

Hale Şıvgın 
Editörden
Editorial 
 
Hale Şıvgın
İttihat ve Terakki Politikalarının Balkan İttifaklarını Hızlandırmadaki Rolü
The Role of the Committee of Union and Progress on the Balkan Aliances
 
Mehmet Seyfettin Erol, Sertif Demir 
Amerika’nın Karadeniz Politikasını Yeniden Değerlendirmek
Reassessing the America’s Black Sea Policy
 
Güner Özkan
Spoils of a War: Impact of Georgia-Russia War on Russian Foreign and Security Policies in the ‘Near Abroad’
Bir Savaşın Ganimetleri: Gürcistan-Rusya Savaşı’nın Yakın Çevre’de Rus Dış ve Güvenlik Politikaları Üzerine Etkisi 
 
Kürşad Turan
Changes in Turkish Foreign Policy: A Shift or a Passing Interest?
Türk Dış Politikasında Değişimler: Bir Değişim mi, Geçici Bir İlgi mi?
 
Esra Sarıkoyuncu Değerli
Demokrat Parti Döneminde Türkiye’nin Kıbrıs Politikası (1950–1960)
Turkey's Cyprus Policy During Democratic Party Period (1950-1960)
 
Soyalp Tamçelik
Kıbrıs’ta Gali Plânı’na Göre Toprak Meselesi
The Territorial Issue in Cyprus According to the Ghali Plan
 
Şarika Gedikli Berber
Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Sivil Hükümet Darbesi: CHP’de 35’ler Vakası
“35’ler Vakası” in  the ‘Republican Public Party’: A Civil Governmental Coup to the Passing Multiparty System in the Turkish Republic
 
Mustafa Ekincikli 
Türk Demokrasi Kültürünün Gelişim Sürecinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın Kuruluşu
The Foundation of Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası During Developmental Era of Turkish Democracy Culture 
 
Hasip Saygılı 
The Condolence Message of the Ottoman Black Sea Fleet in 1906: Critique of a Russian Red Archive Document 
Osmanlı Karadeniz Donanmasının 1906‘da Taziye Mesajı:Bir Rus Kızıl Arşiv Belgesinin Eleştirisi
 
Seda Ünsar 
A Study on Institutional Change: Ottoman Social Structure and the Provision of Public Goods
Kurumsal Değişim Üzerine Bir Çalışma: Osmanlı Sosyal Yapısı ve Kamu Hizmetlerinin Karşılanması
 
Baktybek Isakov
Kırgız Konargöçerleri Arasında Geleneksel Takvim Anlayışı
The Perception of Traditional Calendar among the Kyrgyz Nomads
 
Ahmet Köç 
Ankara’da Yakub Abdal Zaviyesi’nin Yönetim Sorunları
Administrative Conflicts of the Zaviye of Yakub Abdal in Ankara
 
Mehmet Emin Şen
Bilim Tarihçisi Sübki’ye Göre Cengiz Han
Genghis Khan: In The View Of Science Historiographer, Subki
 
Osman Yalçın
Kuruluşundan Günümüze Türk Hava Kurumu
Turkish Air Institution up to now since the day it was founded
 

Çeviri 

Müfide Ferit Tek (Çeviren: Ayten Er, Hidayet Özcan)
Türk Ulusal Hareketi
Turkish National Movement 
 
background image