Gazi Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi

Tanıtım

Yetki Görev ve Sorumluluklarımız

Fakültemiz, 1982 yılında 41 sayılı kanun hükmündeki kararname ile kurulmuş olan Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde bir bölüm olarak eğitim-öğretime başlamıştır. Daha sonra 1992'de bağımsız bir yüksekokul olarak Rektörlüğe bağlanmış, 08.04.2016 tarihli ve 29678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 25.01.2016 tarih ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla “Spor Bilimleri Fakültesi”ne dönüştürülmüştür. Fakültemiz en üst düzeyde ve Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanında eğitim vermeyi amaç edinmiştir. Eğitim-öğretim programlarımızın amacı öğrencilerimize sadece mesleklerinde gerekli temel bilgileri en iyi şekilde verebilmek değil, bunun yanı sıra öğrencilerimize araştırıcı, problemlere kısa sürede doğru çözümler bulabilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip edebilen kişiler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Görev ve Sorumluluklarımız

Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak.

Kendi ihtisas gücü ve kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak.

Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek.

Eğitim-öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak.

Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak.

İdareye İlişikin Bilgiler

Fiziksel Yapı  (m2)

İdari Bina Alanları

Eğitim Alanları

Sosyal Alanlar

Sirkülasyon Alanları

Spor Alanları

Toplam Alan

A

B

C

D

E

Açık

Kapalı

1322

1199

312

375

482

105

550

800

4380

9455

A= Derslik; B= Laboratuar; C= Kantin, Kafeterya; D=Konferans, Seminer Salonu; E= Kütüphane

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Bilgiye ulaşım merkez kütüphane ve internet yoluyla sağlanmaktadır. Yüksekokulumuz öğrenci işleri (kayıt, not ve durum bilgileri) internet ortamında gerçekleşmektedir. Bilgisayar Laboratuvarımız hem ders hem de ders dışı zamanlarda öğrencilerin internet kullanımı için 12 bilgisayar ile hizmet vermektedir. Bütün öğretim elemanlarının odalarında bilgisayar sistemi bulunmakta ve internete bağlanmaktadır.

Kendi alanında Türkiye'nin en eski eğitim kurumu olan Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ortaöğretime öğretmen yetiştirmek amacıyla 1926 yılında kurulan "Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü"ne bağlı olarak 1932 - 1933 yıllarında "Beden Eğitimi Bölümü" adı altında Eğitim - Öğretim hayatına başlamış, 1982'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi ile birleştirilerek Gazi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü adını almış, 1992 yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak yeniden yapılandırılmış ve son olarak, 08.04.2016 tarihli ve 29678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 25.01.2016 tarih ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla “Spor Bilimleri Fakültesi”ne dönüştürülmüştür..

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, bünyesinde "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği", "Antrenörlük Eğitimi", "Spor Yöneticiliği" ve "Rekreasyon" olmak üzere dört bölüm ile eğitim öğretime devam etmektedir.

Akademik Personel          

Fakültemizde 2020 yılı itibariyle 21 Profesör, 20 Doçent, 5 Dr. Öğr. Üyesi, 5 Öğretim Görevlisi, 20 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 71 öğretim üye ve elemanı görev yapmaktadır. Öğretim üye ve elemanlarının bölümlere göre dağılımı şöyledir:

  Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Arş.Gör 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 14 6 2 3 9
Antrenörlük Eğitimi Bölümü 1 8 1 2 4
Spor Yöneticiliği Bölümü 3 4 1 - 3
Rekreasyon Bölümü 3 2 1 - 4
     TOPLAM 21 20 5 5 20

Öğretim Süresi

Fakültemizde eğitim - öğretim süresi bütün bölümlerde 8 yarıyıldır. Öğretim dili Türkçe'dir. 

Öğrenci Sayısı

Fakültemizde  2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrenci sayılarının bölümlere göre dağılımı şöyledir:

 

Normal Öğretim

İkinci Öğretim

Toplam

  Kız Erkek Kız Erkek  
Beden Eğt. ve Spor Öğr. 128 263 -

-

391
Antrenörlük Eğitimi 144 357 10 43 554
Spor Yöneticiliği 59 201 9 17 286
Rekreasyon 85 229 4 17 335
Genel Toplam 416 1050 23 77 1566

Öğrenci Kabul Şartları

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü özel yetenek sınavı, Spor Yöneticiliği Bölümü ile Rekreasyon Bölümü ise merkezi yerleştirme puanları ile öğrenci almaktadır. Lise veya dengi bir okuldan mezun olan öğrenciler YKS sonuçları belli olduktan sonra öğrenci seçme sınavı kılavuzunda belirlenen şartlar çerçevesinde başvuruda bulunabilirler. Sınav tarihleri Üniversite tarafından tespit edilir.

Seçme sınavları Fakülte bünyesinde yer alan bölümünlerin programlarının özelliğine göre yapılır. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiler içeren kılavuzlar Fakülte tarafından hazırlanıp Üniversite Senatosu'nca onaylandıktan sonra sınavlara başvuru öncesinde Ünivesite ve Fakülte web sayfasında ilan edilir.