Stratejik Plan

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ’NİN FAALİYET RAPORU

SUNUŞ

1987’de Senato kararıyla kurulmuş bulunan merkezimiz kurulduğu günden bugüne kadar geçen 28 yılda önemli faaliyetlere imza atmış, önemli roller üstlenmiştir. Özellikle de 2000’li yıllardan itibaren yapılan faaliyetler çok etkili olmuş, ses getiren beğenilen ve takdir edilen Dışişleri Bakanlığı gibi devletin çeşitli kurumlarından ödül ve takdir belgeleri alan faaliyetler olmuştur.

Merkezimiz 2016 yılında da gerek üniversite içinde gerekse üniversite dışında pek çok panel, sempozyum, söyleşi, konferans vs. düzenlemiş ve katılmıştır. Bunların büyük bölümü medyada yer almış ve üniversitemizin adının duyurulmasında katkıda bulunmuştur.

Merkezimizin faaliyetleri amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda gençlerimizi eğitmiş, bilgilendirmiş, yakın tarihlerini, milli ve manevi değerlerimizi öğreterek önemli bir fonksiyon üstlenmiştir. Merkezimiz sadece üniversite genelinde değil üniversite dışında da gerek toplantılar, sempozyum, panel, konferans gibi etkinliklerle gerekse yaptığı yayınlarla da geniş halk kitlelerine de ulaşmaktadır.

Yapılan tüm bu faaliyetlerin bütçesi çoğu zaman dışarıdan sponsorlarla karşılanmakta üniversiteye mümkün olduğu kadar az yük getirmeye çalışılmaktadır. Merkezimizin ayrı bir bütçesi zaten yoktur. Ayrıca bütün yapılan faaliyetler çok az sayıda bir personelle büyük özverili bir çalışmayla gerçekleştirilmektedir.

Gazi Akademik Bakış Dergisi tüm dünyada en üst seviyede kabul gören Thomson Reuters kapsamında taranmaktadır. Türkiye’de sosyal ve beşeri bilimler alanında yayın yapan çok az sayıdaki dergi Thomson Reuters kapsamında taranmakta ve makaleleri WOS’da görünmektedir.

Bu dergi her ne kadar üniversite ve merkezimiz tarafından çıkarılmıyor olsa da derginin sahibi, editörü, editör yardımcıları, yazı işleri müdürü Gazi Üniversitesi mensubudur. Bu bakımdan üniversitemizin de gurur kaynağı olduğunu düşünmekteyiz.

 

Genel Bilgiler

 Merkezin amacı, Tarihçesi, Kısa Tanımı

 

 a) Kuruluş:

Merkezimiz, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin d (2) bendi uyarınca 15 Ekim 1987 tarihinde senatonun 4 sayılı toplantısında 1987/48 sayılı kararla Gazi Üniversitesi rektörlüğüne bağlı olarak “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi” adı ile kurulmuştur.

 

Amaç:

Atatürk’ün kurduğu yeni düzen, modern anlamına cumhuriyet ile kavuşmuştur. Atatürk henüz 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığı tarihlerde kafasında tasarladığı şey “millî hakimiyete dayalı kayıtsız şartsız yeni bir Türk devleti tesis etmekti. Atatürk bütün kurtuluş savaşı boyunca bu idealine kavuşmak için çalıştı. Atatürk mücadelesine çok olumsuz şartlar içerisinde başladı fakat hiçbir zaman umutsuzluğa ve karasızlığa kapılmadı.

Bu gün gençlerimize ve halkımıza üniversite olarak kazandırmamız gereken ya da öğretmemiz gereken en önemli nitelik Atatürk’ün azmi ve kararlığıdır. Atatürkçü düşüncede umutsuzluğu ve karamsarlığa yer yoktur. Her zaman çalışmak, inançları doğrultusunda hiçbir şeyden yılmamak ve sonuca ulaşmak ilkesi vardır.

Bütün bunların yanı sıra Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin amaçları şunlardır;

 • Millî bütünlük ve bağımsızlıktan taviz vermeyecek

 • Millî ve manevî değerlerimizi öğrenecek ve öğretecek

 • Ülkeyi çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmayı hedefleyecek

 • Ufkun ötesini görecek

 • Türk milletinin geçmişte insanlığa yaptığı hizmetleri ortaya koyacak ilmi çalışmalar yapacak

 • Her sahada Atatürk İlke ve İnkılâplarını kendisine rehber edinecek

 • Ülkenin birlik ve bütünlüğünden çağdaş, demokratik ve laik niteliğinden taviz vermeyecek ve verdirtmeyecek gençler yetiştirmek

Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin amaçları aynı zamanda Yükseköğretim Kanununun amaçları ile de uyuşmaktadır.

 

Yükseköğretim Kanunu İkinci Bölüm

Genel Hükümler

Madde 4- Amaç:

Yükseköğretimin amacı:

 1. Öğrencilerini;
 1. ATATÜRK İnkılâpları ve İlkeleri doğrultusunda ATATÜRK milliyetçiliğine bağlı,

 2. Türk milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan,

 3. Toplum yararlarını kişisel çıkarlarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu,

 4. Türk Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren,

 5. Hür ve Bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı,

 6. Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş,

 7. İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip, vatandaşlar olarak yetiştirmek,

 1. Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve mutluluğunu arttırmak amacıyla; ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamak,

Yükseköğretim kurumları olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.” (YÖK Mevzuatı,2001,s.42).

Organlar: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Organları şunlardır:

 1. Başkan

 2. Genel Kurul

 3. Yönetim Kurulu

Başkan: Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı, Rektör veya rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilen bir öğretim üyesidir. Süresi biten Başkan yeniden seçilebilir. Başkan kendisine Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri konusunda ders veren tarihçi öğretim elemanları arasından 3 yıl için bir yardımcı seçebilir. Başkanın görevi sona erince yardımcının görevi de kendiliğinden sona erer. Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı yürütme amiridir. Başkan Yönetim kuruluna Başkanlık eder. Çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Başkan geçici olarak görevden ayrıldığında yardımcı ona vekalet eder. Yardımcısı yoksa ya da mazeretli ise Yönetim Kurulu Üyelerinden birini vekil bırakır. Göreve vekâlet 6 aydan fazla sürerse yeni bir Başkan atanır.

Genel Kurul: Gazi Üniversitesinde görev yapan tarihçi öğretim elemanları ile Atatürk İlkeleri ve İnkılâp tarihi derslerini okutan tüm öğretim elemanlarından meydana gelir. Başkan Yardımcısı Kurulun tabii üyesidir.

 1. Genel Kurula Rektör veya Merkez başkanı Başkanlık eder.

 2. Genel Kurul Başkanının çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır. Bir yıl sonraki işler hakkında bilgi alır. Yıllık çalışma planını görüşerek karara bağlar. Bu plan Üniversite Senatosunun tasvibinden sonra kesinlik kazanır.

 3. Genel Kurul Yönetim Kuruluna 3 Üye seçer.

Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısı ile Başkan tarafından gösterilecek 6 aday arasından Genel Kurul tarafından 3 yıl için seçilecek 3 Öğretim Üyesinden oluşur.

Kadrolar: Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı usulüne göre Rektörlükçe görevlendirilecek elemanlarca karşılanır. Eleman yetersiz olduğu takdirde personel ve 2547 Sayılı kanunun 13. maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

Bu yönerge hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Merkez Müdürü

 

 

Yönetim Kurulu Üyeleri

             Prof. Dr. Necdet Hayta

             Doç. Dr. Nejla Günay

             Doç. Dr. Cengiz Dönmez

 

İnsan Kaynakları

İdari personel

1 Adet Memur Müge Akınbingöl

1 adet Temizlik Personeli Songül Torun

Akademik personel

Prof. Dr. Hale Şıvgın    

 Arş. Gör. Mehmet Fatih Baş

Arş. Gör. Sinan Tarifci

 

Merkezin Faaliyet Alanları:

 1. Seminerler, paneller, konferanslar, Sempozyumlar ve bilimsel toplantılar düzenlemek,
 2. Bu faaliyetlerin basılıp daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak,
 3. Kitap ve makale türünde süreli yayınlar çıkarmak,
 4. Bir ihtisas kütüphanesi oluşturmak,
 5. Gazi Üniversitesi bünyesinde verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinin en etkili ve en verimli şekilde işlenmesini sağlamak,
 6. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerini veren okutman ve diğer öğretim elemanlarının kendilerini ilmi bakımdan gelişmesine imkân sağlamaktır. Bu konuda kendilerine teşvik ve destek vermektir. Ararlarındaki bilgi alış verişini ve koordinasyonunu sağlamak.
 7. Verilecek derslerin müfredatlarını belirleme ve ihtiyaca göre geliştirmek üzere toplantılar yapmak.
 8. Yurtiçi ve yurt dışındaki Üniversitelerin İnkılâp Tarihi Enstitüleri ile veya Atatürk Araştırma merkezleri ile irtibat sağlamak ve ortak projeler geliştirmek.
 9. Özellikle yurt dışında kurulan Atatürk merkezlerine destek olmak, bilgi alışverişinde bulunmak.
 10. Atatürk’ ün adını, İlke ve İnkılâplarını yurt dışında da duyurmak ve tanıtmaktır.

 

Merkezin Hedef Kitlesi

         Başta Gazi Üniversitesi olmak üzere Tüm Üniversite Gençliği, Tüm Türk Vatandaşları yurt dışında Atatürk ve Atatürkçülüğü anlatmamız gereken kesimler.

 

Merkezin Fiziki İmkânları:

       Merkez 4 oda ve 1 toplantı salonundan oluşan yaklaşık 120 metrekarelik Gazi Üniversitesi Rektörlük Kampüsü içerisinde bulunan bir dairede görev yapmaktadır. Merkezde 6 bilgisayar, 1 fotokopi cihazı,1 faks, 1 toplantı masası kitaplık, 7 masa, 25 sandalye ve kütüphanede 1235 kitap bulunmaktadır.

 

Merkezin Analizi:

Güçlü Yönler: Merkez Müdür ve çalışanları, yapılan faaliyetler ve bu faaliyetlerin sayı nitelik ve etkileme gücü.

Zayıf Yönler: Teknik donanım yetersizliği.

Örneğin: Yeterli donanıma sahip bilgisayarların ve teknolojik aletlerin olmayışı (dizüstü bilgisayar, projektör, cd writer, scanner, digital fotoğraf makinesı vb.), faks cihazının ve fotokopi makinasının çok eski olması.

Merkezin planladığı çalışmaları yapabileceği, eksikliklerini giderebileceği bir bütçesinin olmayışı, ilgili sahada çalışan kadrolarının olmayışı, eleman azlığı.

Merkezin web sayfası: verilen linkler, yerli ve yabancı veri tabanlarına online ulaşım gibi konularda ve güncellenme sıklığı hususunda eksiklikler taşımaktadır

Diğer üniversitelere ait Atatürk Araştırma Merkezleriyle etkili bir koordinasyon sağlanamamaktadır.

Merkez kütüphanesi Atatürk ile ilgili yabancı eserler açısından zayıftır.

 

TEMEL DEĞERLER

Merkezin şimdiye kadar yaptığı faaliyetlerde kaliteli ve etkili olmasına, ses getirmesine, seviyeli olmasına, güncel ve güvenilir olmasına, tarafsız ve şeffaf olmasına dikkat edilmiş ve bu temel değerlere büyük ölçüde ulaşılmıştır.

 

AMAÇ VE HEDEFLER

       Merkezin misyonunu gerçekleştirmek üzere iddialı ancak ulaşılabilir ve gerçekçi olarak önümüzdeki yıllarda yapmayı ve gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz faaliyetleri aşağıda sıralıyoruz:

 1. Ulusal birlik ve beraberliğimizi pekiştirici ülke bütünlüğünü destekleyici, modern çağdaş laik bir devlet yapısını benimsetip vazgeçilmez değerler haline getirmeye katkıda bulunacak programlar yapmak

      Bu programlar 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim vs. gibi ulus olarak hepimiz için büyük anlam taşıyan günlerde paneller, konferanslar, seminerler şeklinde olacaktır. Ayrıca Ermeni Sorunu, kadın hakları, Atatürk İnkılâpları Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı sorunlar, stratejik konular, komşularımızla ilişkilerimiz, AB vs. gibi konular önceliklerimiz arasında olacaktır.

 1. Önümüzdeki yıllarda gelişen güncel olayları da değerlendirerek uluslararası büyük bir sempozyum yapılacaktır.
 2. Oryantasyon çalışması: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp tarihi dersleri maalesef yıllardır ihmal edilmiş görüntüdedir. Tüm üniversitelerin tüm bölümlerinde okutulduğu halde ve son derece önemli bir ders olduğu halde uygulamada Atatürk İlkeleri ve İnkılâp tarihi dersleri 3. sınıf ders konumundan bir türlü kurtulamamış ve layık olduğu şekilde öğretilip gerektiği yere oturtulamamıştır.

      Benim Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olarak en çok yapmak istediğim şeylerden birisi bu dersin önemini önce ders veren okutman ve öğretim elemanlarına daha sonra da öğrencilere benimsetmek ve sevdirmektir. Bu ders nasıl verilmeli? Kaç saat olmalı? Hangi sınıflarda verilmeli? Ders anlatımında öğrencinin ilgisini ve katılımını sağlamak için neler yapılmalı? Uzaktan eğitimin faydalı ve mahzurlu yönleri gibi daha pek çok soru ve sorunun masaya yatırılması ve çözüm önerilerinin tartışılması gerekmektedir.

      Biz Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak tüm bu soru ve sorunların tartışılacağı en az 5 gün sürecek bir toplantı yapmayı planlıyoruz. Toplantıya İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi veren tüm okutman ve öğretim elemanları davet edilecektir. Toplantıya katılanları sıkmadan güzel bir yerde, Antalya veya ülkemizin herhangi bir yerinde böyle toplantı organize etmeyi planlıyoruz.

 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini veren okutman ve akademisyenlere seminerler ve hizmet içi eğitim programları yapılacaktır. Bu amaçla yapılmış tezler ve yayınlar derlenerek, gerekli eğitim şekli belirlenecek ve eşgüdümlü olarak bir servis dersi eğitimi uzmanlarıyla planlanacaktır.
 2. Bu eğitimin yaygın ve etkili olabilmesi açısından konuyla ilgili bir cd, dvd      veya görsel malzeme arşivi oluşturulması, derslerde bu görsel öğelerin kullanılması eğitimin amacı açısından son derece faydalı olacaktır. Öğrencilerin belgeseller, resimler ve diğer görsel eğitim araçlarıyla daha fazla ilgileri çekilebilir, böylelikle öğrenmede pekiştirme hedefine ulaşılabilir.
 3. Önümüzdeki yıllarda yurt dışında birkaç panel ve bir sempozyum planlanmaktadır.
 4. Merkezimizde yayın faaliyetlerine önem verilmesi planlanmaktadır. Yapılan önemli sempozyumlar kitap haline getirilecektir.
 5. Merkezin kütüphanesinin geliştirilmesine çalışılacak ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan kitap talebinde bulunulmaya devam edilecektir. Özellikle bu sahayla ilgili yabancı yayınların derlendiği bir merkez kütüphanesi oluşturmak elzemdir.
 6. ATASE ( Askeri tarih ve stratejik etüt başkanlığı) üniversitelerin İnkılâp Tarihi Enstitüleri, Atatürk Araştırma Merkezleri, Başbakanlık Dil ve Tarih Yüksek kurumuna bağlı Türk Dil Kurumu, Tarih Kurumu ve Atatürk Araştırma Merkezi ile işbirliği yapılması hedeflenmektedir. Bu yapılacak araştırmalar için çok önemlidir. Çünkü arşivlerden ve kütüphanelerden gereği gibi yararlanabilmek için birimler ve kurumlar arası özel protokollerin yapılması çalışmaları kolaylaştıracak, bilgi ve belge paylaşımı sağlanacaktır. Ayrıca ATO, sendikalar gibi sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılması düşünülmektedir. Atatürk ismiyle kurulan dernek ve vakıfların faaliyetleri ve amaçları da böylelikle akademik açıdan incelenebilecektir.
 7. Merkezin web sayfası tespit edilen ihtiyaçlar çerçevesinde sıklıkla güncellenecek, mümkün olduğu kadar veri tabanına erişim aboneliği ve işbirliği sağlanacaktır.

 

Merkezde Çalışan Personelin Yaş Dağılımı

Akademik Personel     3 Adet (31-35 Yaş arası)

                                 1 Adet( 51- Üzeri)

                                 Toplam 4 Kişi

İdari Personel 1 adet (31-35 yaş arası) (Lisans)

 

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Eğitim Amaçlı 4 Masa üstü bilgisayar

İdari Amaçlı 1 Adet bilgisayar

 

Merkezde Kullanılan Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Yazıcı 3 adet Eğitim Amaçlı

Yazıcı 1 Adet İdari Amaçlı

Fotokopi Makinesi 1 Adet

Faks 1 Adet

Tarayıcı 2 Adet

 

Merkeze Ait Toplantı, Konferans ve Eğitim Salonları

Konservatuvar Binası Toplantı Salonu 1 Adet 40 metrekare kapasite 30 kişi

 

Merkez Tarafından Kullanılan Hizmet Alanları

Akademik Personel Hizmet Alanı 3 oda 20metrekare kullanan kişi 4 kişi

İdari Personel 1 Oda, 10 metrekare, 2 kişi kullanıyor

 

Diğer Üniversitelerden Görevlendirilen Akademik Personel

 1. Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Profesör 1 kişi
 2. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Arş. Gör. 1 kişi
 3. Giresun Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Arş. Gör. 1 kişi

      Yukarıdaki akademik personel Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezinde görevlilerdir.

 

İdari Personelin Hizmet Süresi

2 Kişi 7-10 Yıl

 

Merkezimizin 2016 Yılı Başından 2017 Yılı Ekim Ayına Kadar Yaptığı Faaliyetler

 1. 11 Mart 2016 Gazi Üniversitesi Konser Salonunda merkezimiz tarafından “İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy” isimli bir panel düzenlenmiştir. Panelin yanı sıra Mehmet Akif ile ilgili bir belgesel (sinevizyon) gösterisi yapılmıştır. Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın “Milli Mücadelenin Manevi Önderi Mehmet Akif” isimli bildiri sunmuştur.
 2. Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Hale Şıvgın Habertürk TV’de “Yeni Bakışlar” programına 14 Nisan 2016’da konuk olmuştur.
 3. 25 Nisan 2016’da Uludağ Üniversitesi ve Bursa Türk Ocakları Derneği “Osmanlı’nın Seçkin Tebaası İken Yabancılaşan Topluluk: Bursa Ermenileri” konulu bir sempozyum düzenlenmiş ve Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Hale Şıvgın bu sempozyumda “ittihat ve Terakki’nin Ermeni Politikası” isimli bildiri sunmuştur.
 4. 4 Mayıs 2016’da Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Hale Şıvgın Bursa Işıklar Askeri Lisesi’nde düzenlenen “İki Dünya Savaşı Arasında Ortadoğu” paneline katılmış ve “İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Türkiye’nin Ortadoğu Politikası” isimli bir bildiri sunmuştur.
 5. 9 Mayıs 2016 tarihinde Zırhlı Birlikler Eğitim ve Tümen Komutanlığı’nda Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Hale Şıvgın “Türk Kültüründe Gazilik ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk” konulu bir konferans vermiştir.
 6. 11 Mayıs 2016’da TTK tarafından düzenlenen “Irak ve Suriye Türkmenlerinin Savaşta ve Barışta Siyasi ve Kültürel Meseleleri” isimli sempozyuma Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Hale Şıvgın ve Merkez çalışanları katılmıştır.
 7. 29 Ekim 2016’da Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Hale Şıvgın CNN Türk TV’de Cumhuriyet Özel Programına konuk olmuştur.
 8. 1 Kasım 2016’da Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Hale Şıvgın TRT Ankara Radyosu Cumhuriyetin Kazanımları konusunda program yapmıştır.
 9. 9-11 Kasım 2016 tarihinde Londra’da University of London tarafından düzenlenen uluslararası sempozyumda Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Hale Şıvgın “Historical Background of the Yugoslaiya Bosnia Civil War” isimli bildirisiyle katılmıştır.
 10. 22 Kasım 2016 TRT Ankara Radyosunda Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Hale Şıvgın Suriye ve Halep konusunda bir konuşma yapmıştır.
 11. Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Hale Şıvgın 7-10 Aralık 2016’da Antalya’da TTK ve Akdeniz Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen 1. Dünya Savaşı (İngiliz Pencerisinden)isimli uluslararası sempozyumun düzenleme kurulunda yer almıştır.
 12. 3 Aralık 2016 Ankara Türk Ocakları tarafından düzenlenen programda “Türk Tarihinde Kadının yeri ve Önemi” konulu toplantıda Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Hale Şıvgın “Cumhuriyet Dönemi ve Günümüzde Kadın” isimli bildirini sunmuştur.
 13. 14 Aralık 2016’da Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 75. Yıl Konferans Salonunda Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Hale Şıvgın  “Türk Kültüründe Gazilik ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk” isimli bir konferans vermiştir.
 14. 27 Aralık 2016’da Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonunda “Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi” isimli bir program düzenlenmiştir. Programda panelin yanı sıra sinevizyon gösterisi, Seymen ekibinin gösterisi yapılmıştır.
 15. Arş. Gör. Ferdi Gökbuğa 29 Nisan 2016’da “Kutü’l Amare” konulu panele katılmıştır.
 16. Arş. Gör. Ferdi Gökbuğa, “VI. Okçuluk” Çalıştayına katılmıştır, 2 Mayıs 2016, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 17. Arş. Gör. Ferdi Gökbuğa 14 Aralık 2016’da Edebiyat Fakültesi Konferansları-5 ‘na katılmıştır.
 18. Arş. Gör. Ferdi Gökbuğa 27 Aralık 2016’da Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonunda “Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi” isimli Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen programa katılmıştır.
 19. Arş Gör. Mehmet Fatih Baş 9 Mart 2016’da “Doğu ve Batı Arasında Macaristan” TTK, Ankara konulu konferansa katılmıştır.
 20. Arş Gör. Mehmet Fatih Baş 8 Ekim 2016’da İstanbul’da Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen “100. Yılında Filistin Cephesi Gazze Muharebeleri” adlı programa katılmıştır.
 21. Arş Gör. Mehmet Fatih Baş 12 Kasım 2016’da İstanbul’da Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen “Osmanlı Askeri Kıyafetleri” isimli programa katılmıştır.
 22. Arş Gör. Mehmet Fatih Baş 14 Aralık 2016 Gazi Edebiyat Fakültesinde yapılan “Türk Kültüründe Gazilik ve Mustafa Kemal Atatürk” konulu konferansa katılmıştır.
 23. Arş Gör. Mehmet Fatih Baş 2 Mayıs 2016’da TRT Kent Radyosunda Ankara Konuşuyor programında “Tarihi Ankara Tren Garı” hakkında konuşma yapmıştır.
 24. Arş. Gör. Sinan Tarifci 24-25 Mart 2016’da Bişkek Kırgızistan’da I. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi, “Diyar-ı Rum’un Türkiye Haline Gelmesi Sürecinde Türk Hükümdar ve Beylerinin Anadolu’nun Yerli Sivil Halkına Karşı Tutumu” konuşmasını yapmıştır.
 25. Arş. Gör. Sinan Tarifci 27-30 Ekim 2016 Antalya’da 3. International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, “Diyar-ı Rum’un Türkiye Haline Gelmesi Sürecinde Anadolu’ya Türk Nüfus Akışı ve Yerleşimi”
 26. 27 Ocak 2016 tarihinde ATASE tarafından gönderilen Nutuk Orijinali ile karşılaştırmalı olarak Prof. Dr. Hale Şıvgın başkanlığında konusunda uzman akademisyenlerden oluşturulan ekip tarafından incelenmiş ve tespit edilen hususlar düzeltilmiştir.
 27. 9 Mayıs 2017 tarihinde Merkezimiz ve Eğitim Fakültesi işbirliği ile “Çanakkale Zaferi” isimli program düzenlenmiştir. Mimar Kemaleddin Salonunda saat 14.00’te yapılan programa gazilerimiz ve çok sayıda öğrenci ve akademisyen katılmıştır. Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın “Çanakkale Zaferi ve Türk Kültüründe Gazilik” isimli bir konuşma yapmıştır. Programda ayrıca ATASE Başkanlığından 2 konuşmacıda bildiri sunmuştur.
 28. Öğrenci Seminerleri devam etmektedir.
 29. 12 Ocak 2017 Saat 11.00’de Ankara Radyosunda Merkezimiz tarafından hazırlanan program “15 Temmuz Şehitlik ve Gazilik” başlığı altında sunulmuştur.
 30. 31 Ocak 2017 saat 12.35’te Ankara Radyosu TRT 1 De “15 Temmuz Şehitlik ve Gazilik” konulu programın devamı yayınlanmıştır.
 31. 10 Nisan 2017 Saat 11.00’de TRT Ankara Radyosunda merkezimiz tarafından hazırlanan “Türklerde Ordu Teşkilatı” isimli program yayınlanmıştır.
 32. 19 Mayıs 2017 CNN Türk’te Canlı Yayında Saat 09.010’da “Atatürk’ün Anadolu’ya Geçişi” konulu ve günün anlam ve önemini belirten programda Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın konuk olarak katılmıştır.
 33. 24 Haziran 2017 saat 12.05’te TRT Ankara Radyo 1’de “Tarihte Türk Ordusu” konulu programa devam edilmiştir. Programın tekrarı 1 Temmuz’da yayınlanmıştır.
 34. 24 Temmuz 2017 TRT Ankara Radyosu Gündem programında saat 09.00’da “Lozan” konulu bir program hazırlanmıştır.
 35. 30 Ağustos 2017 saat 09.00’da CNN Türk’te Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Hale Şıvgın canlı yayında 30 Ağustosun 95 Yılı münasebetiyle değerlendirmelerde bulunmuştur. Merkez Müdürü 30 Ağustos Büyük zaferin sonuçlarını içerde ve dışarıda yankılarını, Dünya politikasına etkilerini anlatmıştır.

 

Merkezimizin Yayın Faaliyetleri

 1. Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Hale Şıvgın “II. Meşrutiyet’in Makedonya’da İlanı ve Etkileri” Ankara Genelkurmay Basımevi, 2016, Türkçe-İngilizce ve Makedonca olmak üzere 3 dilde yayımlanmıştır.
 2. “Osmanlı’nın Seçkin Tebaası İken Yabancılaşan Topluluk: Bursa Ermenileri” Sempozyumu Bildiri kitabında Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Hale Şıvgın “İttihat ve Terakki’nin Ermeni Politikası” isimli bildirisi yayımlandı, 2016, Bursa
 3. Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Hale Şıvgın “Amerika’nın Ortadoğu’ya İlk Müdahalesi 1801-1805”, Yeni Türkiye Ortadoğu Özel Sayısı VI., 2016 Ankara, s. 163
 4. Gazi Akademik Bakış Dergisi 2016 Haziran Sayısı, Ankara, 2016
 5. Gazi Akademik Bakış Dergisi 2016 Aralık Sayısı, Ankara, 2016
 6. 21-22 Nisan 2016’da Bişkek-Çolpon-Ata-Kırgıziistan Türk İslam Dünyasında Kaşgarlı Mahmud Uluslararası Sempozyumunda Arş. Gör. Ferdi Gökbuğa “Divanü Lugati’t Türk Penceresinden XI. Yüzyılda Türklerde Av ve Avcılık Geleneği” isimli bildiri yayımlanmıştır.
 7. 1-5 Haziran 2016 Saraybosna Bosna Hersek’te VI. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumunda Doç. Dr. Mustafa Alkan ve Arş. Gör. Ferdi Gökbuğa “TD. 325 Numaralı Tahrir Defterine Göre 1560’da Rumeli Bölgesi Bazdaran Timarları” isimli tebliği yayımlanmıştır.
 8. Arş Gör. Mehmet Fatih Baş 7-10 Aralık 2016’da Antalya’da yapılan 1. Dünya Savaşı Uluslararası Sempozyumunda “1. Dünya Savaşındaki Türk Generalleri Üzerine Prosopografik Bir İnceleme” isimli tebliğini yayımlanmıştır.
 9. Arş. Gör. Sinan Tarifci  “ Türkiye Selçukluları Tarihi ( Sultan Alp Arslan’dan Uluğ Keykubad’a 1071-1220)”, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi, c V, S. 14 Ankara 2016
 10. Arş. Gör. Sinan Tarifci-Kerim Köksal Kaya, “Şehit Babasının Kılıcıyla Yaptığı Hizmeti Kalemiyle İhya Eden Bir Selçuklu Tarihçisi: Prof. Dr. Mehmet Altay Köymen”, Türk Yurdu Dergisi, Aralık 2016, Ankara
 11. Arş. Gör. Sinan Tarifci,“Büyük Türk Tarihçisi Prof. Dr. Mehmet Altay Köymen’in Atatürk Türkiye’si ve Dünya Türklüğü Adlı Son Konferansı”, Gazi Türkiyat Dergisi, 2016, Güz, S. 19
 12. Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın 19.05.2016, 30.08.2016, 28.11.2016, 19.12.2016 tarihlerinde TRT Radyo 1 Habermasası Programına katılmıştır.
 13. Gazi Akademik Bakış Dergisinin 20. Sayısı 10 Haziran 2017 tarihinde çıkmıştır.
 14. Gazi Akademik Bakış Dergisinin 21. Sayısı için hazırlıklar devam etmektedir.
 15. Merkez Müdürümüz bir ekip tarafından hazırlanan Türk – Fransız İlişkileri kitabının Osmanlı-Fransız İlişkileri bölümünü yazmıştır. Kitap 2017 Martında yayınlanmıştır.

 

Merkez Ağırlıklı, Merkezin Katkılarıyla Yapılan Çalışmalara Dayandırılarak Yayımlanan Bilimsel Yayınlar

Gazi Akademik Bakış Dergisi 18. ve 19.,20.  Sayılar, 2016-2017

 

Merkez Tarafından Düzenlenen Toplantılar, Merkez Personelinin Merkez Amaçları Çerçevesinde Katılmış Olduğu Toplantılar

*Sempozyum ve Kongre Ulusal 20, Uluslararası 15 Toplam 35

Katılan Akademik ve İdari Personel 100-20 (Ulusal), 20-5 (Uluslararası)  Toplam 145

*Konferans Ulusal 10 Toplam 10     

Katılan Akademik ve İdari Personel 5 Toplam 5

*Panel Ulusal 10, Uluslararası 5 Toplam 15

Katılan Akademik ve İdari Personel 20-3 (Ulusal), 4 (Uluslararası)  Toplam 27

*Söyleşi Ulusal 5 Toplam 5

Katılan Akademik ve İdari Personel 9 (Ulusal) Toplam 9

 

DEĞERLENDİRME

Öneriler, Temenniler, İstekler

 1. Personel ihtiyacı çok fazladır. En az iki kadrolu araştırma görevlisi veya okutmana acilen ihtiyaç bulunmaktadır.
 2. Yukarıda bahsedilen ilgili merkez, kurum ve kuruluşlarla gereken protokollerin yapılması gerekmektedir. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü çevrimiçi makale havuzu gibi veri kaynaklarının merkezce kullanılabilmesi sağlanmalıdır.
 3. Önümüzdeki yıllarda Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi kesinlikle enstitü haline gelmelidir. Bu son derece önemlidir. Gazi Üniversitesi gibi Türkiye’nin en büyük Üniversitelerinden birisinde bu enstitünün olmayışı büyük bir eksikliktir. Gazi Üniversitesinde Atatürk, Atatürkçülük, İnkılâp Tarihi yakın dönem tarihimiz içinde bulunduğumuz durum, stratejik konular, Türkiye’ye yönelik tehditler vs. konularında master ve doktora yaptırılması için büyük bir potansiyel bulunmaktadır. Bunun kullanılması gerekmektedir. Hem misyon hem vizyon hem de ülke menfaatleri açısından bu konu büyük önem taşımaktadır. Enstitü olmasının en büyük avantajları kendi kadroları, kendi bütçesi olmasıdır. Enstitü olması durumunda mevcut duruma göre çok daha büyük faydalar elde edileceğine inancımız sonsuzdur.
 4. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinin verimini artırabilmek amacıyla merkezde bir görsel arşiv kurulmalı, bu materyaller ders okutmanlarıyla koordineli olarak eğitim planına dâhil edilmelidir.
 5. Bu derslerin denetimi ve kalitesinin arttırılması amacıyla anketler yapılmalı ve eğitim planı ilgili uzmanlarca tekrar gözden geçirilmelidir.

Gazi Üniversitesinin aynası ve dışa açılan penceresi durumunda olan merkezimizin önemi, oynadığı ve oynayacağı rolün önemi açıktır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin yukarıda sıralanan taleplerinin karşılanması durumunda etkinliğinin ve alınmak istenen verimin çok çok yükseleceğini arz eder, saygılar sunarım.