Stratejik Plan - ATAUM - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Stratejik Plan

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ’NİN FAALİYET RAPORU HAKKINDA SUNUŞ YAZISI

 

                  1987’de Senato kararıyla kurulmuş bulunan merkezimiz kurulduğu günden bugüne kadar geçen 31 yılda önemli faaliyetlere imza atmış, önemli roller üstlenmiştir. Özellikle de 2000’li yıllardan itibaren yapılan faaliyetler çok etkili olmuş, ses getiren, beğenilen ve takdir edilen Dışişleri Bakanlığı gibi devletin çeşitli kurumlarından ödül ve takdir belgeleri alan faaliyetler olmuştur.

                  Merkezimiz Başkan Vekili 2018 yılında da gerek üniversite içinde gerekse üniversite dışında pek çok panel, sempozyum, söyleşi, konferans vs. düzenlemiş ve katılmıştır. Bunların büyük bölümü medyada yer almış ve üniversitemizin adının duyurulmasında katkıda bulunmuştur.

                  17-21 Mart 2018’de 2. Sosyal Bilimler Kongresi, Kudüs’te Gazi Üniversitesi, Turkish Studies Dergisi ve Al-Kuds Üniversitesi işbirliğiyle toplamda 7 alt sempozyumda 553 bildiri sunularak icra edilmiştir. Kudüs Kongresi sonrası öğretim üyesi değişikliği yoluyla pek çok akademisyen ve öğrenci ülkemize gelmiş, başta Gazi Üniversitesi’nde olmak üzere birçok ortak projeler başlatılmıştır.

                  Yine 3. Sosyal Bilimler Kongresi; Uluslararası Balkan Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Buhara Üniversitesi ve Turkish Studies Dergisi işbirliğiyle; Türkiye’den kamu kurumlarından Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA, İstanbul B. Belediyesi, Çorum Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği, Özbekistan Türkiye Büyükelçiliği, Kütahya Belediyesi vb. kurumların ana destekleriyle, 17-21 Ekim 2018 tarihlerinde Buhara’da Buhara Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir.

                  3. Sosyal Bilimler Kongresi’nde Bilim Kurulu üyesi olarak görev yapmış olan ve aynı zamanda merkezimizin Müdürü sayın Prof. Dr. Selma Yel’e “Yılın En İyi Bilim İnsanı” ödülü verilmiştir.

                  Merkezimizin faaliyetleri, amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda gençlerimizi eğitmiş, bilgilendirmiş, yakın tarihlerini, milli ve manevi değerlerimizi öğreterek önemli bir fonksiyon üstlenmiştir. Merkezimiz sadece üniversite genelinde değil üniversite dışında da gerek toplantı, sempozyum, panel, konferans gibi etkinliklerle gerekse yaptığı yayınlarla geniş halk kitlelerine de ulaşmaktadır.

                  Yapılan tüm bu faaliyetlerin bütçesi çoğu zaman dışarıdan sponsorlarla karşılanmakta, böylece üniversiteye mümkün olduğu kadar az yük getirmeye çalışılmaktadır. Merkezimizin ayrı bir bütçesi zaten yoktur. Ayrıca bütün yapılan faaliyetler çok az sayıda bir personelle ve büyük bir özveriyle gerçekleştirilmektedir.       

 

                                                                                                  

MİSYON

 

Atatürk’ün fikir ve düşüncelerini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş felsefesini, yakın Türkiye tarihini doğru anlamak ve anlatmak; bu çerçevede bilimsel çalışmalar yapmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla ortak projeler geliştirmektir.

 

VİZYON

Atatürk’ün düşünceleri, Cumhuriyetin kuruluş felsefesi ve yakın Türkiye tarihi konularında bilimsel çalışmalarda bulunmak ve bu çalışmaları topluma hizmet olarak sunmak.

 

Genel Bilgiler

 Merkezin amacı, Tarihçesi, Kısa Tanımı

Amaç

Atatürk’ün kurduğu yeni düzen, modern anlamına cumhuriyet ile kavuşmuştur. Atatürk henüz 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığı tarihlerde kafasında tasarladığı şey “Millî hâkimiyete dayalı, kayıtsız şartsız yeni bir Türk Devleti tesis etmek.” idi. Atatürk, bütün Kurtuluş Savaşı boyunca bu idealine kavuşmak için çalıştı ve çok olumsuz şartlar içerisinde başladığı mücadelesinde hiçbir zaman umutsuzluğa ve kararsızlığa kapılmadı.

 

            Bugün gençlerimize ve halkımıza üniversite olarak kazandırmamız gereken ya da öğretmemiz gereken en önemli nitelik Atatürk’ün azim ve kararlığıdır. Atatürkçü düşüncede umutsuzluğa ve karamsarlığa yer yoktur. Her zaman çalışmak, inançları uğrunda hiçbir şeyden yılmamak ve sonuca ulaşmak ilkesi vardır.

 

            Bütün bunların yanı sıra Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin amaçları;

 • Millî bütünlük ve bağımsızlıktan taviz vermeyecek,
 • Millî ve manevî değerlerimizi öğrenecek ve öğretecek,
 • Ülkeyi çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmayı hedefleyecek,
 • Ufkun ötesini görecek,
 • Türk Milleti’nin geçmişte insanlığa yaptığı hizmetleri ortaya koyacak ilmi çalışmalar yapacak,
 • Her sahada Atatürk İlke ve İnkılaplarını kendisine rehber edinecek,
 • Ülkenin birlik ve bütünlüğünden çağdaş, demokratik ve laik niteliğinden taviz vermeyecek ve verdirtmeyecek gençler yetiştirmektir.

 

Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin amaçları aynı zamanda Yükseköğretim Kanunu’nun amaçları ile de uyuşmaktadır.

 

“Yükseköğretim Kanunu İkinci Bölüm

Genel Hükümler

Madde 4- Amaç:

Yükseköğretimin amacı:

 1. Öğrencilerini;
 2. ATATÜRK İnkılâpları ve İlkeleri doğrultusunda ATATÜRK milliyetçiliğine bağlı,
 3. Türk Milleti’nin millî, ahlâki, insanî, manevî ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan,
 4. Toplum yararlarını kişisel çıkarlarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu,
 5. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren,
 6. Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı,
 7. Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş,
 8. İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip, vatandaşlar olarak yetiştirmek,

 

 1. Türk Devleti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve mutluluğunu arttırmak amacıyla; ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamak.

 

Yükseköğretim kurumları olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.” (YÖK Mevzuatı,2001,s.42)

 

      MADDE 1 – Bu yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi faaliyet alanları, yönetim organları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

 

Kapsam

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) ATAUM: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcılarını,

ç) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

e) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Gazi Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Gazi Üniversitesi’ni ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin Amaçları

MADDE 5 – Merkezin amacı;

a) Atatürk’ün düşünceleri, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi konularında araştırma ve yayın faaliyetinde bulunmak,

b) Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ilgilendiren konularda milli birlik ve beraberliği sağlayacak araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen konularda yurtiçi ve yurtdışındaki eğitim-öğretim kurumları, kamu tüzel kişileri ve gerçek kişiler tarafından yapılan çalışmaları takip ve teşvik etmek, ortak bilimsel çalışmalar yapmak,

d) Kamuoyunu, Atatürk’ün düşünceleri, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Yakın Türkiye Tarihi hakkında bilgilendirmek amacıyla konferans, seminer, bilgi şöleni, panel vb. etkinlikler düzenlemek ve gerektiğinde yayımlamak,

e- Yakın Türkiye Tarihi hakkında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vizyon ve misyonuna uygun araştırma ve çalışmalar yapmaktır.

 

Faaliyet Alanları

MADDE 6 – Merkez, bu Yönetmeliğin 5. maddesinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

a) Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye tarihine katkı sağlayan önemli şahsiyetler hakkında araştırmalar yapmak,

b) Kurs, sergi, seminer, konferans, panel ve bilgi şöleni gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek,

c) Milli bayramlar, kurtuluş günleri gibi tarihi günlerde toplantılar düzenlemek,

ç) Amaçlar doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışındaki bilim ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek,

d) Türkiye Cumhuriyeti'nin iç ve dış sorunları hakkında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmak,

e) Milli Mücadele ve Cumhuriyet Dönemi’ne ilişkin alan araştırmaları ve yayınlar ile kamuoyunu aydınlatmak,

g) Türk tarihi, tarihi şahsiyetler; Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili özel gün ve haftalarda anma programları yapmak, bilgi şöleni, panel, konferans düzenlemek.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin Yönetim Organları

MADDE 7 – Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü

b) Merkez Müdür Yardımcıları

c) Merkez Yönetim Kurulu

d) Merkez Danışma Kurulu

 

Merkez Müdürü

MADDE 8 – Merkez Müdürü, Rektör tarafından üniversitenin tarih alanında çalışan tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıllık süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü, Rektör’ün onayı ile yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü’nün kesintisiz altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Müdür, Rektör’e karşı Merkezin tüm faaliyetlerinden sorumludur.

 

Merkez Müdürünün Görevleri

MADDE 9 –

a) Bu Yönetmelikle Merkeze verilmiş olan görevleri yerine getirmek, Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kurulu’na başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu’nu ve Danışma Kurulu’nu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıları yönetmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve çalışma programlarını yürütmek,

ç) Merkez’in idarî işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak,

d) Her yıl sonunda Merkez’in yıllık faaliyet raporu ile gelecek yıla ait çalışma programını hazırlamak ve ilgili Yönetim Kurulu’nun görüşünü de alarak Rektör’ün onayına sunmak,

e) Merkez’in amaçları doğrultusunda Rektör tarafından verilecek görevleri yerine getirmek.

 

Merkez Müdür Yardımcısı

MADDE 10 - Merkez Müdürü’nün önerisi Rektör’ün onayıyla üç yıllığına atanır. Merkez Müdürü’nün görev süresinin bitişi ile Müdür Yardımcısı’nın da görevi kendiliğinden sona erer.

 

Merkez Müdür Yardımcısının Görevleri

MADDE 11 -

a) Merkez Müdürü’nün bulunmadığı zamanlarda, Merkez Müdürü’ne vekâlet etmek,

b) Merkez Müdürü’nün görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olmak,

c) Merkez Müdürü’nün verdiği yetki çerçevesinde; Merkez’i yönetmek, temsil etmek ve Merkezle ilgili işlemleri yapmak.

 

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 12 – Yönetim Kurulu, merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Merkez Müdürü’nün teklifi ve Rektör’ün onayı ile en fazla dört öğretim üyesi üç yıllığına atanır. Merkez Müdürü ve Müdür yardımcısı/yardımcıları kurulun doğal üyesidir. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Hazır bulunanların oy çokluğu ile karar verilir. Oyların eşitliği halinde Müdürün katıldığı tarafın görüşü kabul edilmiş sayılır. Yönetim Kurulu’nun kararı haline getirilen ve Rektörlüğe gönderilen tutanaklar, üyelerin incelenmesine her zaman açıktır.

 

Yönetim Kurulunun Görevleri

MADDE 13 –

a) Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak üzere en az ayda bir toplanmak,

b) Merkez’in, bilimsel çalışmalarda görevlendireceği elemanların tespiti ile ilgili durumlarda Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörlük makamına önerilmesine karar vermek,

 c) Müdür’ün her yılın sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin esasları belirlemek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak,

ç) Merkez’in çalışmalarında Merkez Müdürü’ne yardımcı olmak.

 

Danışma Kurulu

MADDE 14 – Merkez Danışma Kurulu; merkezin çalışma alanı ile ilgili üniversite öğretim üyeleri ve Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalarda bulunan ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Danışma Kurulu’na seçilme ve üyeliğe son verme, Yönetim Kurulu’nun salt çoğunluğunun kararı ve Rektör’ün onayı ile olur. Danışma Kurulu en fazla 30 üyeden oluşur. Danışma Kurulu; Müdür’ün yazılı daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır ve salt çoğunluk aranmaksızın tavsiye niteliğinde kararlar alarak Müdür’e yazılı olarak bildirir.

 

Danışma Kurulunun Görevleri

MADDE 15 –

a) Merkez’in yıllık çalışma programını oluşturmaya yardımcı olmak,

b) Merkez’in etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak,

c) Merkez’in yürüttüğü Üniversite içi ve dışı faaliyetlere katkı sağlamak.

 

Merkezin Yönetim Organları

 

Merkez Müdürü

Prof. Dr. Selma YEL

 

Merkez Müdür Yardımcıları

 

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba BELENLİ

 Öğr. Gör. Dr. Esra Müjgân KARATAŞ

 

Merkez Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Bahri Ata

Prof. Dr. Cengiz DÖNMEZ  

Prof. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK

Prof. Dr. Selma YEL

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba BELENLİ

Öğr. Gör. Dr. Esra Müjgân KARATAŞ

 

 

Danışma Kurulu

 

 Prof. Dr. Gülin KARABAĞ

 Prof. Dr. Güray KIRPIK

 Prof. Dr. Hamza KELEŞ

 Prof. Dr. İhsan ŞERİF KAYMAZ 

  Prof. Dr. Mehmet Akif TURAL

  Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ

  Prof. Dr. Mustafa EKİNCİKLİ

  Prof. Dr. Mustafa SAFRAN

  Prof. Dr. Mustafa TURAN

  Prof. Dr. Nejdet HAYTA

  Prof. Dr. Nejla GÜNAY

  Prof. Dr. Refik TURAN

  Prof. Dr. Uğur ÜNAL

  Prof. Dr. Yasemin DEMİRCAN

  Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR

  Doç. Dr. Cemil Cahit YEŞİLBURSA

  Doç. Dr. Ercenk HAMARAT

  Doç. Dr. Hüseyin KÖKSAL

  Doç. Dr. M. Akif SÖZER

  Doç. Dr. Meşkure YILMAZ

  Doç. Dr. Şarika GEDİKLİ BERBER

  Doç. Dr. Togay Seçkin BİRBUDAK

  Dr. Öğr. Üyesi Bahattin DEMİRTAŞ

  Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ŞAHİN

  Dr. Öğr. Üyesi Nasrullah UZMAN         

   Öğr. Gör. Dr. Arif SARI

   Öğr. Gör. Dr. Ayşegül ALTINOVA ŞAHİN

   Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Nihan EROL

   Öğr. Gör. Dr. Namık ÇENCEN

    Öğr. Gör. Aylin ORCAN

    Öğr. Gör. Ayşegül DÖNMEZ

    Öğr. Gör. Gülcan ŞAHİNGÖZ

    Öğr. Gör. Safinaz TEKNECİ

     Öğr. Gör. Teoman GÜL

     Öğr. Gör. Ümran ESKİOĞLU

 

 

        İnsan kaynakları

İdari personel Sürekli İşçi Songül TORUN

Akademik personel         Prof. Dr. Selma YEL

                                    Dr. Öğr. Üyesi Tuğba BELENLİ

                                    Öğr. Gör. Dr. Esra Müjgân KARATAŞ

 

Merkezin Hedef Kitlesi: Başta Gazi Üniversitesi olmak üzere Tüm Üniversite Gençliği, Tüm Türk Vatandaşları yurt dışında Atatürk ve Atatürkçülüğü anlatmamız gereken kesimler.

 

Merkezin Fiziki İmkânları: Merkez TOKİ binası E Blok 6.kat bir odada görev yapmaktadır. Merkezde 1 bilgisayar, 1 yazıcı , 1 masa, 1 sandalye ve kütüphanede 1347 kitap bulunmaktadır.

 

Merkezin Analizi:

Güçlü Yönler: Merkez Müdür ve çalışanları, yapılan faaliyetler ve bu faaliyetlerin sayı nitelik ve etkileme gücü.

Zayıf Yönler: Teknik donanım  ve fiziki şartların yetersizliği.

Örneğin: Yeterli donanıma sahip bilgisayarların ve teknolojik aletlerin olmayışı (dizüstü bilgisayar, projektör, cd writer, scanner, digital fotoğraf makinesı vb.), faks cihazının ve fotokopi makinasının çok eski olması.

Merkezin planladığı çalışmaları yapabileceği, eksikliklerini giderebileceği bir bütçesinin olmayışı, ilgili sahada çalışan kadrolarının olmayışı, eleman azlığı.

Merkezin web sayfası: verilen linkler, yerli ve yabancı veri tabanlarına online ulaşım gibi konularda ve güncellenme sıklığı hususunda eksiklikler taşımaktadır

Diğer üniversitelere ait Atatürk Araştırma Merkezleriyle etkili bir koordinasyon sağlanamamaktadır.

 

 

 

 

TEMEL DEĞERLER

Merkezin şimdiye kadar yaptığı faaliyetlerde kaliteli ve etkili olmasına, ses getirmesine, seviyeli olmasına, güncel ve güvenilir olmasına, tarafsız ve şeffaf olmasına dikkat edilmiş ve bu temel değerlere büyük ölçüde ulaşılmıştır.

 

 

Merkezde Çalışan Personelin Yaş Dağılımı

Akademik Personel    2 Adet (41-50 yaş)

                                   1 Adet (50-Üzeri)

İdari Personel 1 adet  (31-35 yaş arası) (Lisans)                             

                                      Toplam 4 Kişi

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

İdari Amaçlı 1 Adet bilgisayar

Merkezde Kullanılan Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Yazıcı 1 Adet İdari Amaçlı

Merkez Tarafından Kullanılan Hizmet Alanları

İdari Personel 1 Oda

 

 

 

Diğer Üniversitelerden Görevlendirilen Akademik Personel

 1. Gazi Üniversite Gazi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Profesör 1 kişi
 2. Gazi  Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr .Üyesi 1 kişi

 

Yukarıdaki akademik personel Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezinde görevlilerdir.

 

İdari Personelin Hizmet Süresi

1  Kişi 7-10 Yıl

 

Merkez Tarafından Düzenlenen Toplantılar, Merkez Personelinin Merkez Amaçları Çerçevesinde Katılmış Olduğu Toplantılar

*Sempozyum ve Kongre  Ulusal 20, Uluslararası 15 Toplam 35

Katılan Akademik ve İdari Personel  100-20 (Ulusal), 20-5 (Uluslararası)  Toplam 145

*Konferans Ulusal 10 Toplam 10     

Katılan Akademik ve İdari Personel  5 Toplam 5

*Panel Ulusal 10, Uluslararası 5 Toplam 15

Katılan Akademik ve İdari Personel  20-3 (Ulusal), 4 (Uluslararası)  Toplam 27

*Söyleşi Ulusal 5 Toplam 5

Katılan Akademik ve İdari Personel  9 (Ulusal) Toplam 9

 

 

Merkezimizin 2018 Aralık Ayı Sonuna Kadar Yaptığı Faaliyetler

 

 1. 12 Mart 2018 saat 14.00’te Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonu’nda “İstiklâl Marşı’nın Kabulü’nün 97.Yılı” isimli konferans düzenlenmiştir.
 2. 19 Mart 2018 saat 14.00’te Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonunda “Çanakkale Zaferi’nin 103.Yılı”isimli panel düzenlenmiştir.

 

DEĞERLENDİRME

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin misyon ve vizyonuna uygun olarak ulusal ve uluslararası çalışmalar düzenlemek.

 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500

Teknikokullar / Ankara Tel: +90312 202 20 00