Hakkımızda

KURULUŞ

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin d (2) bendi uyarınca 15 Ekim 1987 tarihinde senatonun 4 sayılı toplantısında 1987/48 sayılı kararla Gazi Üniversitesi rektörlüğüne bağlı olarak "Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi" adı ile kurulmuştur.

AMAÇ

Atatürk'ün kurduğu yeni düzen, modern anlamına cumhuriyet ile kavuşmuştur. Atatürk henüz 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı tarihlerde kafasında tasarladığı şey "millî hakimiyet"e dayalı kayıtsız şartsız yeni bir Türk devleti tesis etmekti. Atatürk bütün kurtuluş savaşı boyunca bu idealine kavuşmak için çalıştı. Atatürk mücadelesine çok olumsuz şartlar içerisinde başladı fakat hiçbir zaman umutsuzluğa ve karasızlığa kapılmadı.

Bu gün gençlerimize ve halkımıza üniversite olarak kazandırmamız gereken ya da öğretmemiz gereken en önemli nitelik Atatürk'ün azmi ve kararlığıdır. Atatürkçü düşüncede umutsuzluğa ve karamsarlığa yer yoktur. Her zaman çalışmak, inançları doğrultusunda hiçbir şeyden yılmamak ve sonuca ulaşmak ilkesi vardır.

Bütün bunların yanı sıra Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin amaçları şunlardır;

* Millî bütünlük ve bağımsızlıktan taviz vermeyecek 

* Millî ve manevî değerlerimizi öğrenecek ve öğretecek 

* Ülkeyi çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmayı hedefleyecek 

* Ufkun ötesini görecek 

* Türk milletinin geçmişte insanlığa yaptığı hizmetleri ortaya koyacak ilmi çalışmalar yapacak 

* Her sahada Atatürk İlke ve İnkılâplarını kendisine rehber edinecek 

* Ülkenin birlik ve bütünlüğünden çağdaş, demokratik ve laik niteliğinden taviz vermeyecek ve verdirtmeyecek gençler yetiştirmek

Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin amaçları aynı zamanda Yükseköğretim Kanununun amaçları ile de uyuşmaktadır.

 

Yükseköğretim Kanunu İkinci Bölüm

Genel Hükümler

Madde 4- Amaç:

Yükseköğretimin amacı:

1. a) Öğrencilerini; 

1. ATATÜRK İnkılâpları ve İlkeleri doğrultusunda ATATÜRK milliyetçiliğine bağlı, 

2. Türk milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan, 

3. Toplum yararlarını kişisel çıkarlarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu, 

4. Türk Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren, 

5. Hür ve Bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, 

6. Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş, 

7. İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip, vatandaşlar olarak yetiştirmek, 

2. b) Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve mutluluğunu arttırmak amacıyla; ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamak,

Yükseköğretim kurumları olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır. (YÖK Mevzuatı,2001,s.42)